HOME | CO-CURRICULUM AND STUDENT DEVELOPMENT CENTRE

 

Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar merancang, melaksana dan memantau program dan aktiviti Kursus Kokurikulum Berkredit dan Pembangunan Pelajar bagi membantu pembentukan sahsiah pelajar seiring dengan hasrat Universiti Putra Malaysia untuk melahirkan graduan yang seimbang dalam pencapaian akademik dan kokurikulum.

Objektif Kursus Kokurikulum Berkredit adalah:-

 1. Menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan berkesan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam pelbagai konteks dan bentuk komunikasi.
 2. Menggalakkan pelajar berfikir secara kritis, kreatif, inovatif, analitis dan berkebolehan mengaplikasikan pemahaman serta pengetahuan.
 3. Menggalakkan pelajar bekerjasama dengan orang lain dari pelbagai latar belakang, sosiobudaya untuk mencapai matlamat yang sama.
 4. Menggalakkan pelajar berdikari dalam pemerolehan kemahiran dan pengetahuan baharu.
 5. Menggalakkan pelajar meningkatkan keupayaan untuk meneroka peluang dan membangunkan kesedaran tentang risiko, kreativity dan inovasi dalam aktiviti berkaitan perniagaan dan pekerjaan.
 6. Menggalakkan pelajar untuk mengamalkan standard moral yang tinggi dalam amalan professional dan interaksi sosial.
 7. Menggalakkan pelajar mengamalkan ciri kepimpinan dalam pelbagai aktiviti.

Muat Turun Dokumen Program Komuniti dan Dokumen Kursu Kokurikulum Berkredit. Klik sini.

Follow Us On :

Facebook   : https://www.facebook.com/pkppupm
Twitter       : https://twitter.com/CSDCUpm
Instagram  : https://www.instagram.com/pkppupm/
Tik Tok.      : https://www.tiktok.com/@pkpp.upm

Co-Curriculum and Student Development Centre designs and implements  programs to mold the character of the students in line with the wishes of Universiti Putra Malaysia to produce balanced graduates in academic achievement and co-curriculum.

The objectives of the credited co-curricular course are:-

 1. To encourage effective communication among students in Malay and English within various context and forms of communication.
 2. To encourage students to think critically, creatively, innovatively, analytically and able to apply understanding and knowledge.
 3. To encourage students to work with others from different backgrounds, socio-cultural to achieve the same goals.
 4. To encourage students to be independent in acquiring new skills and knowledge.
 5. To encourage students to increase their ability in exploring opportunities and developing awareness of risk, creativity and innovation in business and employment-related activities.
 6. To encourage students to practice high moral standards in professional practice and social interaction.
 7. To encourage students to practice leadership in various activities.

 

Course Offered : COURSE OFFERED

Follow Us On :

Facebook : https://www.facebook.com/CSDCUpm/

Twitter : https://twitter.com/CSDCUpm

Intagram : https://www.instagram.com/csdcupm/ 

Facilitator Documents, Please download here

Trainers Information here

Follow Us On :

Facebook : https://www.facebook.com/CSDCUpm/

Twitter : https://twitter.com/CSDCUpm

Intagram : https://www.instagram.com/csdcupm/ 

article
Keselamatan, kesihatan di tempat kerja bukan isu remeh
Kehilangan pekerja berkemahiran tinggi disebabkan penyakit dan kemalangan ialah kerugian sukar diganti. Tambahan pula kita sedang menuju ke arah negara pekerja berkemahiran tinggi sejajar menjadikan Malaysia sebagai negara maju.
Keselamatan, kesihatan di tempat kerja bukan isu remeh
SEJARAH SUKAN PETANQUE (PETONG) DI DUNIA
SEJARAH SUKAN PETANQUE (PETONG) DI DUNIA
SENI BUDAYA BUKAN REMEH
SENI BUDAYA BUKAN REMEH
More Articles...
news
 PELAJAR SEKOLAH RENDAH MENJADI PENJAGA KUDA SEHARI DI PUSAT EKUIN UPM
PELAJAR SEKOLAH RENDAH MENJADI PENJAGA KUDA SEHARI DI PUSAT EKUIN UPM
Penjagaan kuda merupakan salah satu aktiviti yang ingin dicuba oleh orang ramai terutamanya kanak-kanak yang sering menonton kuda hanya melalui televisyen dan media elektronik, ini dapat dibuktikan melalui penyertaan pelajar-pelajar sekolah rendah dalam program A Day with Horses yang dianjurkan di Pusat Ekuin Universiti Putra Malaysia.
announcement
No quotation.


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

No job vacancy.


FURTHER INFORMATION: eJOBS

activities
follow us
fb.png
insta.png
youtube.png
twitter.png
WWGFAA:00:51