| CO-CURRICULUM AND STUDENT DEVELOPMENT CENTRE

 

Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar merancang, melaksana dan memantau program dan aktiviti Kursus Kokurikulum Berkredit dan Pembangunan Pelajar bagi membantu pembentukan sahsiah pelajar seiring dengan hasrat Universiti Putra Malaysia untuk melahirkan graduan yang seimbang dalam pencapaian akademik dan kokurikulum.

Objektif Kursus Kokurikulum Berkredit adalah:-

 1. Menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan berkesan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam pelbagai konteks dan bentuk komunikasi.
 2. Menggalakkan pelajar berfikir secara kritis, kreatif, inovatif, analitis dan berkebolehan mengaplikasikan pemahaman serta pengetahuan.
 3. Menggalakkan pelajar bekerjasama dengan orang lain dari pelbagai latar belakang, sosiobudaya untuk mencapai matlamat yang sama.
 4. Menggalakkan pelajar berdikari dalam pemerolehan kemahiran dan pengetahuan baharu.
 5. Menggalakkan pelajar meningkatkan keupayaan untuk meneroka peluang dan membangunkan kesedaran tentang risiko, kreativity dan inovasi dalam aktiviti berkaitan perniagaan dan pekerjaan.
 6. Menggalakkan pelajar untuk mengamalkan standard moral yang tinggi dalam amalan professional dan interaksi sosial.
 7. Menggalakkan pelajar mengamalkan ciri kepimpinan dalam pelbagai aktiviti.

Muat Turun Dokumen Program Komuniti dan Dokumen Kursu Kokurikulum Berkredit. Klik sini.

Follow Us On :

Facebook   : https://www.facebook.com/pkppupm
Twitter       : https://twitter.com/CSDCUpm
Instagram  : https://www.instagram.com/pkppupm/
Tik Tok.      : https://www.tiktok.com/@pkpp.upm

Co-Curriculum and Student Development Centre designs and implements  programs to mold the character of the students in line with the wishes of Universiti Putra Malaysia to produce balanced graduates in academic achievement and co-curriculum.

The objectives of the credited co-curricular course are:-

 1. To encourage effective communication among students in Malay and English within various context and forms of communication.
 2. To encourage students to think critically, creatively, innovatively, analytically and able to apply understanding and knowledge.
 3. To encourage students to work with others from different backgrounds, socio-cultural to achieve the same goals.
 4. To encourage students to be independent in acquiring new skills and knowledge.
 5. To encourage students to increase their ability in exploring opportunities and developing awareness of risk, creativity and innovation in business and employment-related activities.
 6. To encourage students to practice high moral standards in professional practice and social interaction.
 7. To encourage students to practice leadership in various activities.

 

Course Offered : COURSE OFFERED

Follow Us On :

Facebook : https://www.facebook.com/CSDCUpm/

Twitter : https://twitter.com/CSDCUpm

Intagram : https://www.instagram.com/csdcupm/ 

Facilitator Documents, Please download here

Trainers Information here

Follow Us On :

Facebook : https://www.facebook.com/CSDCUpm/

Twitter : https://twitter.com/CSDCUpm

Intagram : https://www.instagram.com/csdcupm/ 

SXFZSAB~